به‌روز شده در: ۱۰:۲۴ - ۲۷ مرداد ۱۳۹۷
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۳۶۶۷۵
تاريخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
جزئیات عملکرد مهارت آموزی در فنی و حرفه ای
آموزش و توانمندسازی زنان روستایی برای ۱۴هزار مهارتجو،توسعه اشتغال زنان در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته،آموزش بهره برداران روستایی برای ۲۱هزار نفر مهارتجو،توسعه بخش کشاورزی در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته از جمله اقدامات سازمان در ۱۰۰ روز است.
به گزارش کارگر نیوز، در گزارش عملکرد 100روزه سازمان آموزش فنی و حرفه ای آمده است که  وضعیــت بخــش آمــوزش های فنــی و حرفــه‌ای مورد اشاره قرار گرفته که به موجب آن، تعــداد آموزشــگاه‌های فنــی و حرفــه‌ای آزاد (خصوصــی) تحــت نظــارت ســازمان آمــوزش فنـی و حرفـه‌ای نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به11634 آموزشـگاه رسیده است.
 
عملکرد آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طی شش ماهه نخست امسال نیز 71میلیون و 378 هزار نفر ساعت بوده که از این میزان، ســهم آمــوزش مراکــز ثابــت 37 میلیون و 907هزار نفر ساعت معادل 53 درصد، ســهم آمــوزش روســتائیان 9 میلیون و958 هزار نفر ساعت معادل 14 درصد، سهم آموزش زندانیان در ندامتگاه ها چهار میلیون و 832 هزار نفر ساعت معادل 6.7 درصد، سهم آموزش صنایع و معادن چهار میلیون و 748 هزار نفر ساعت معادل 6.6 درصد، سـهم آمـوزش صنـوف و اتحادیه‌ها یک میلیون و 947هزار نفر ساعت معادل 2.7 درصد، ‌ سهم آموزش به سربازان پادگان ها یک میلیون و 63 هزار نفر ساعت معادل 1.5 درصد، سهم آموزش سکونتگاه های غیر رسمی و کاهش آسیب های اجتماعی یک میلیون و 654 هزار نفر ساعت معادل 2.3درصد است.
 
آمـوزش و توانمندسازی زنـان روسـتایی بـرای 14 هـزار نفـر مهارتجـو بـه میـزان 28 هـزار نفـر روز جهت توسـعه اشـتغال زنـان در روسـتاها و مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه، آمـوزش بهره‌بـرداران روسـتایی بـرای 21 هـزار نفـر مهارتجـو بـه میـزان 42 هـزار نفـر روز بـرای توسـعه بخـش کشـاورزی در روسـتاها و مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه و  توجـه ویـژه بـه آموزش هـای فنـی و حرفـه‌ای و مهارتـی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان بـه میـزان 88 هـزار نفـر سـاعت از دیگر اقدامات آموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای است.
 
از جمله اقدامات شاخص انجام شده در حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای طی این مدت می‌توان به تهیــه و تنظیــم لایحه پیشــنهادی نهــاد سیاســتگذار و هماهنگ کننــده آمــوزش فنــی وحرفـه‌ای و مهـارت آمـوزی، خرید سالانه 32 هزار نفر - ساعت آموزش از بخش غیر دولتی، افزایـش میـزان آمـوزش غیر رسـمی فنـی و حرفـه‌ای جمعیـت فعـال از 13 سـاعت بـه 13.5 ساعت، افزایـش میـزان آمـوزش غیررسـمی فنـی و حرفـه‌ای بـه بهره‌بـرداران روسـتایی از 0.3 به 0.5 درصد، ارائه پیشنهاد به شورای گسـترش آمـوزش عالـی بـرای ایجـاد رشـته‌هـای تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص در برنامه ریـزی، مدیریـت و اقتصـاد آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای و مهـارت‌آمـوزی، توسعه مشاوره شغلی و آموزشی در مراکز فنی و حرفه‌ای، توزیع تسهیلات بین آموزشگاههای آزاد واجد شرایط بر اساس مبالغ تخصیص یافته در بودجه سنواتی به منظور تثبیت مکانهای آموزشی آموزشگاهها و خرید تجهیزات آموزشی، انعقاد تفاهم‌نامه با ستادکل نیروهای مسلح برای مهـارت افزایـی و تسـهیل اشـتغال کارکنـان وظیفـه نیروهـای مسـلح و انتخاب شش استان به عنوان پایلوت برای توانمندسازی و آموزش زنان روستایی اشاره کرد.
 
بـا توجـه بـه اهـداف کلان برنامـه ششـم توسـعه و اولویـت‌هـای ابلاغی رئیـس جمهـوری مبنـی بــر اجــرای سیاســت های فعــال بــازار کار، مشــوق‌هــای بیمه‌ای، ارتقــای مهــارت و تمرکــز بــر قابلیت هـای منطقـه‌ای در رسـته‌های کسـب و کار متناسـب بـرای ایجـاد اشـتغال انبـوه و اجــرای برنامه‌هــای اشــتغال عمومــی بــه عنــوان مهمتریــن وظیفــه وزرات تعــاون، کار و رفـاه اجتماعـی، از جمله برنامه‌هـای آینـده در این بخش می‌توان به تصویب نهاد سیاستگذار و هماهنگ کننده آموزش فنی و حرفه‌ای و مهارت آموزی، افزایش میزان آموزش غیررسمی فنی و حرفه‌ای به جمعیت فعال به 15ساعت، افزایـش میـزان آمـوزش غیررسـمی فنـی و حرفـه‌ای بـه بهره‌بـرداران روسـتایی از 0.5 ساعت به 0.9 ساعت، بهبــود نســبت هنرجویــان متوســطه فنــی و حرفــه‌ای و کاردانــش بــه کل دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه، بهبـود توزیـع دانشـجویان کاردانـی فنـی و حرفـه‌ای میـان رشـته‌های تحصیلـی متناسـب بـا نیازهـا و ســاماندهی نیــروی انســانی متخصــص شــاخه‌های فنــی و حرفــه‌ای و کاردانــش وزارت آمــوزش و پــرورش اشاره کرد.
 
تنــوع آموزش هــای فنــی و حرفــه‌ای و مهارتــی چــه در ســاختار و چــه در ارائــه آن از مزیت هــای ایــن نــوع آمــوزش بــرای داوطلبــان و مهــارت آمــوزان اســت. ایــن آموزش هــا در ســه زیــر بخــش آموزش هـای غیررسـمی مهارتـی، آمـوزش متوسـطه فنـی و حرفـه‌ای و کار دانـش و آمـوزش عالـی ارائــه می‌شــوند.
 
حضــور فعــال وزارتخانه‌هــای آموزش وپــرورش، فرهنــگ و ارشــاد اســلامی، جهـاد کشـاورزی، بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی در آموزشهـای رسـمی فنـی و حرفـه‌ای و مشـارکت دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی، دانشـگاه شـهید رجائـی، دانشـگاه فنـی و حرفـه‌ای، دانشــگاه آزاد اسلامی، وزارتخانه هــای بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، صنعــت، معــدن و تجــارت، جهــاد کشــاورزی، نیــرو و کلیــه دســتگاه های اجرایــی مجــری آمــوزش ضمــن خدمــت کارکنــان در آموزش هــای غیررســمی؛ بیانگــر گســتردگی آموزشهــای فنــی و حرفــه‌ای اســت.
 
حــوزه دیگــر آموزش هــای مهارتــی، آموزش هــای غیررســمی اســت کــه خــارج از نظــام آمــوزش رسـمی کشـور ارائـه و بـه دریافـت گواهینامـه مهـارت منتهـی می‌شود کـه ایـن نـوع آموزش هـا بـه تنـوع گسـترده و طیـف بسـیار وسـیع مخاطبیـن منجـر شـده اسـت. یکـی از دسـتگاه های دولتـی ارائه دهنــده ایــن آموزش هــا، ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه‌ای کشــور است.