به‌روز شده در: ۱۱:۳۷ - ۲۹ اسفند ۱۴۰۱
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۸۳۸۳
تاريخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
ایجاد ۵۰ شغل کوچک و بزرگ در روستای امامیه توسط جوان کارآفرین
فعال کارآفرین گفت: با همت و تلاش بسـیج سـازندگی و وام های صندوق امام رضا (ع) تاکنون بالغ بر ۵۰ شـغل کوچک و بزرگ در روسـتای امامیه زابل ایجاد کرده ایم.
به گزارش کارگر نیوز؛ نامش عباسـعلی جوان بارانی اسـت، متولد سـال 1365 و سـاکن روسـتای امامیه و دهیار آنجاسـت؛ روسـتایی از توابع بخش مرکزی بنجار شهرستان زابل استان سیستان و بلوچستان.

جوانـی کـه بـا هـدف عمران و توسـعه پایدار روسـتای امامیه به پیشـنهاد بسیج سازندگی، صندوق اشتغالزایی «امام رضا (ع)» را در روستای امامیه راه انـدازی کـرده و بـا وجود شـغل و مسـئولیت دهیاری، جهـادی پای کار اشـتغالزایی جوانان روسـتایی آمده اسـت آن هم در سـالی که مقام معظم رهبـری آن را جهـش تولیـد نام نهادهاند. او تالش دارد تا بلکه بتواند با تولید و اشـتغال پایدار در منطقه دغدغه سـال ها زندگی در سیستان و بلوچستان را برطرف کند و نقشـی در برگشـت مهاجران از شـهرها و اسـتانهای دیگر داشـته باشـد و ظرفیت جوانان سیسـتان و بلوچسـتانی در همین دیار به منصه ظهور برسد. عباسعلی جوان بارانی اهل همین منطقه است و دلش برای مردم روستایش می تپد و همین امر باعث شده مانند خیلی ها که گذاشتند و با امید روزهای روشنتر از این دیار رفتند، نباشد بلکه مرد میدان باشد و با تلاش و راهنمایی اهالـی روسـتا و جمع آوری سـرمایه برای صندوقی که حـالا مردم خیلی از روستاهای اطراف را شاغل کرده و توسعه را ره آورد روستایشان ساخته این صندوق را در روستای امامیه سرپا نگه دارد.

*از توسعه تاکستان های انگور تا پرورش گاو شیری

جوان بارانی از شرایط راه اندازی این صندوق و تلاش برای عضوگیری و پرداخت وام های خردی می گوید که حالا چراغ تاکسـتان های روسـتا را روشـن و امید را در دل مردم روسـتای امامیه زنده کرده اسـت و پای جهاد کشـاورزی و دام پزشـکی را با طرح بسیج سازندگی و واگذاری دام هایی برای پرورش و تولید لبنیات به منطقه کشانده است.

وی در قامـت مسـئول صندوق «امام رضـا (ع)» می گوید: صندوق امام رضا (ع) از تاریخ 18 اردیبهشـت ماه 97 تشـکیل شده است که در ابتدا 40 عضو داشـت و امروز 60 عضو دارد و پس از جمع آوری سـرمایه و پسانداز اولیه بعد از 5 ماه وام دهی این صندوق آغاز شد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه صنـدوق امام رضـا (ع) بـا 100 هزار ریال سـرمایه هـر عضـو راه اندازی شـده اسـت، می افزاید: صندوق امام رضا (ع) روسـتای امامیـه تاکنـون بالـغ بر 60 وام به مبلغ مجموعا ً300 میلیون ریال به اعضا و متقاضیان کسبوکارهای محلی و خانگی در این روستا داده است و اکنون 300 میلیون ریال هم سرمایه دارد.

*ایجاد 50 شغل کوچک و بزرگ در روستای امامیه

جوان بارانی می گوید: با همت و تلاش بسـیج سـازندگی و وام های صندوق امام رضا (ع) تاکنون بالغ بر 50 شـغل کوچک و بزرگ در روسـتای امامیه زابل ایجاد کرده ایم. دهیار روستای امامیه با اشاره به مبالغ وام ها و نحوه واگذاری آنها به متقاضیان روسـتایی عنـوان می کنـد: این وام ها طبق اعلام نیاز مـردم منطقه با مبالغ 5 میلیـون ریـال بـه قید قرعه به افراد متقاضی و صاحب طرح اشـتغالزایی پرداخت شـده اسـت و تا پایان یک دور کامل وام های 5 میلیون ریالی ادامه خواهد داشت و در مرحله بعد وارد سقف بعدی مبلغ وام خواهیم شد.

*انگور یاقوتی رهآوردی از صندوق امام رضا (ع)

وی با اشـاره به موقعیت منطقه برای ایجاد تاکسـتان های مرغوب می گوید: طـی ارزیابی هـای انجام شـده در منطقـه ایـن منطقه بهتریـن قطب برای کشـت انگور یاقوتی شـناخته شده اسـت لذا توسعه و گسترش نهالستان ها و تاکسـتان های انگور یاقوتی یکی از اشـتغالزایی های خیلی خوب در این منطقـه بـوده که با کمک صندوق مذکور و همراهی خیرین و دیگر نهادها و جهاد کشاورزی انجام شده است.

جوان بارانی به انتقال نهال های تاکستان های روستای امامیه به دیگر مناطق برای ایجاد تاکستان اشاره کرده و می افزاید: غیر از توسعه تاکستان ها در این منطقه و بعد انتقال نهال ها به صورت پایلوت به دیگر مناطق برای راه اندازی تاکسـتان های جدید، پرورش زنبور عسل در همین منطقه، کشت گیاهان دارویـی، تولیـد جوجـه یکروزه، برداشـت تخم مرغ، پرورش گاو شـیری و راه اندازی دامداری، تولید لبنیات و فروش آن، پرورش دام سبک و سنگین و پرورش بوقلمون از دیگر مشـاغلی اسـت که از ابتدای راه اندازی صندوق اشتغالزایی امام رضا (ع) در این منطقه به نتیجه رسیده است..

*دامداری های کوچکی برای گاو شیری

وی بـه یکـی از طرح های بسـیج سـازندگی برای ایجاد اشـتغال و واگذاری و دادن دام بـرای پـرورش اشـاره کـرده و اظهار می کند: طـی این ارزیابی ها آن هایی که متقاضی گرفتن دام برای پرورش و تولید گوشت و لبنیات بودند با همکاری بسیج سازندگی و دامپزشکی دام هایی در اختیار گرفتند و حاال دامداری های کوچکی برای گاو شیری راه اندازی کرده اند.