به‌روز شده در: ۱۴:۳۴ - ۱۷ مرداد ۱۴۰۲
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۵۹۰۲۶
تاريخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
تلاش سازمان‌های مردم نهاد برای کاهش بیکاری در یک شهرستان
با توجه به اینکه شهرستان جوانرود با نرخ بیکاری ۴۷ درصدی بالاترین نرخ بیکاری را در استان های کرمانشاه دارد, سازمان های مردم نهاد به دنبال این هستند که کاهش بیکاری در این شهرستان را رقم بزنند.
به گزارش تسنیم، در سال های اخیر شهرستان جوانرود با نرخ بیکاری 47 درصدی بالاترین نرخ بیکاری را در اسـتان کرمانشـاه و همچنین دومین نرخ بیکاری را در سراسـر ایران داشـته اسـت. به همین دلیل سازمان های مردم نهاد و بسیج سازندگی بـر آن هسـتند تا بتواننـد بدون منتظر ماندن بودجه هـای دولتی کاری برای کاهش بیکاری انجام دهند.

در سال های اخیر شهرستان جوانرود با نرخ بیکاری 47درصدی بالاترین نرخ بیکاری را در اسـتان کرمانشـاه و همچنین دومین نرخ بیکاری را در سراسـر ایران داشـته اسـت. به همین دلیل سازمان های مردم نهاد و بسیج سازندگی بـر آن هسـتند تا بتواننـد بدون منتظر ماندن بودجه هـای دولتی کاری برای کاهش بیکاری انجام دهند.

فرشـته ویس محمدی یک بانوی کارآفرین در اسـتان کرمانشـاه است که در منطقه اورامانات شهرسـتان جوانرود سـکونت دارد. وی سـال 97 با تأسیس یک صندوق قرض الحسنه به نام مهرآفرینان، تحولی در اشتغال ایجاد کرد تا خانوارها علاوه بر افزایش قدرت خرید بتوانند درآمد مسـتقلی در این زمینه داشته باشند. ویـس محمـدی بـا بیـان اینکه صنـدوق مهرآفرینان با کمک اعضای بسـیج راه اندازی شـد به منهای نفت می گوید: اردیبهشـت سـال 97 بود که سازمان بسیج سازندگی پیشنهاد تشکیل صندوق قرض الحسنه را داد و در آن زمان با کمک اعضای بسیج آن را راه اندازی کردیم.

مدیر صندوق مهرآفرینان می افزاید: در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه خصوصا ً اشتغال بانوان و سرپرستان خانوار مشکل داشت و وضعیت اشتغال اولویت صندوق روی این محور گذاشته شد تا بانوان سرپرست خانوار بتوانند دارای اشتغال و درآمد شوند.

وی بـا بیـان اینکه بسـیج مـروج خوبـی در زمینه تبلیغ صنـدوق بود تصریح می کند: با توجه به اینکه ما در پایگاه بسیج حضور داشتیم بین اعضای بسیج تبلیـغ زیـادی شـد و الان صندوق مهرآفرینان در منطقـه اورامانات به خوبی شناخته شده است. ویـس محمـدی با اشـاره به اینکه منطقه کردنشـین اورامانات، سنی نشـین هسـتند، تاکید میکند: در دین مبین اسلام تاکید شـده قرض الحسـنه به معنـای قـرض دادن بـه خداسـت و مردمـان ایـن مناطق هم بـه این موضوع واقف هسـتند، از این رو به فکر راه اندازی یک صندوق قرض الحسـنه افتادیم تا بتوانیم کار مفیدی در این زمینه انجام دهیم. اغلب مردم این منطقه برای دریافـت تسـهیلات به شـبکه بانکـی مراجعه نمی کنند و اغلب از تسـهیلات قرض الحسنه بهره می برند.

مدیر صندوق مهرآفرینان با بیان اینکه مردم از تأسیس صندوق قرض الحسنه اسـتقبال کردنـد، می گوید: در ابتـدای فعالیت صندوق تعداد اعضا به 30 نفر رسـید امـا پـس از مدتـی کـه مردم نحـوه کار ما را مشـاهده کردنـد از طریق پایگاه های بسـیج به عموم مردم معرفی شـدیم. شـرایط به گونه ای شـد که برخی افراد پول خود را نزد صندوق سـپردند و ماه ها به سـراغ آن نیامدند، به این دلیل که اعتماد زیادی به عملکرد صندوق داشتند و مطمئن بودند فقط افرادی که نیاز مالی دارند از این تسهیلات بهره می برند.

ویـس محمدی با اشـاره به اینکه اکنون جمعیـت اعضای صندوق طی مدت کوتاهی سه برابر شده تصریح می کند: زمانی که فعالیت صندوق را کلید زدیم تعهد دادیم که تسهیلات این بخش گره گشای مشکلات مردم باشد، از این رو عملکرد خالصانه کارمندان صندوق باعث شد جمعیت اعضا به 90 نفر برسد. وی معتقـد اسـت: طـی یـک فقره تسـهیلاتی که پرداخت شـد یـک کارگاه قالیبافی راه اندازی شـد که 10 نفر به صورت مسـتقیم مشـغول به کار شدند. همچنین کارگاه دیگری در این بخش راه اندازی شد که اشتغال 30 نفری را به دنبال داشت و اغلب آنها بانوان سرپرست خانوار بودند.

مدیر صندوق مهرآفرینان به مشاغلی که از تسهیلات این صندوق بهره بردند اشاره می کند و می گوید: یک خانمی برای تأسیس یک آرایشگاه زنانه و خرید ملزومـات اولیـه نیـاز به وام داشـت که پس از مراجعه به صندوق تسـهیلاتی در اختیـار او قـرار گرفـت تا بتواند مایحتاج اولیه آرایشـگاه خود را تهیه کند. همچنیـن برخـی بانـوان در زمینـه خیاطـی نیاز به وسـیله یا چـرخ خیاطی داشتند که وام به آنها تعلق گرفت، البته برخی از آنها برای تأسیس یک کارگاه خیاطی و برخی دیگر برای اشتغال در خانه از این تسهیلات بهره بردند.

به گفته وی، بیشـترین تسـهیلاتی که از این صندوق اعطاشـده 32 میلیون تومان بوده اما اشتغالزایی بالایی هم به دنبال داشته است. مدیر صندوق مهرآفرینان تصریح می کند: شـیوع ویروس کرونا باعث شـد تا ماهیت تسـهیلات صندوق تغییر کند و به جای ارائه وام برای ایجاد اشـتغال بـه پرداخـت وام برای معیشـت و مقابلـه با بیماری رو بیاوریم. البته با شـیوع ویروس کرونا در کشور اعضا مشکالت مالیشان بیشتر شد و کمتر توانستند حق عضویت ماهانه خود را پرداخت کنند و همین دلیلی بود تا توان پرداخت تسهیلات صندوق تا حدی پایین بیاید.

ویس محمدی با بیان اینکه هر فردی که عضو صندوق شـود تا 5 برابر آورده خود می تواند تسـهیلات دریافت کند، می افزاید: اگر 5 برابر رقم آورده کمتر از 5 میلیون تومان باشـد معرفی نامه از پایگاه بسـیج و معرفی یکی از اعضای اصلـی صنـدوق کفایـت می کند اما برای ارقام بیشـتر از 5 میلیون تومان باید سـفته داده شـود. البته تسـهیلات بالای 10 میلیون تومان هم داده شـده که بـا نظـر اعضـای هیات مدیره صندوق سـند خـودرو را در رهن صنـدوق قرار می دهند.

بـه گفتـه وی، تاکنـون حدود 350 میلیون تومان تسـهیلات قرض الحسـنه داده شـده که به دنبال تأمین اعتبار برای اعطای بیشـتر به خانوارها هسـتیم. در ابتدای فعالیت صندوق کسی باور نمی کرد صندوق مهرآفرینان تا این حد بتواند در زمینه ایجاد اشـتغال مفید واقع شـود اما اکنون با افتخار می توانیم بگوییـم کـه بـرای افـرادی که متقاضـی لوازم گلـدوزی و خیاطـی در منزل بودند مواد اولیه و چرخ خیاطی تهیه شـده که ماهانه اقسـاط آن را پرداخت می کنند. همچنین افراد دیگری در زمینه فرهنگی ورود کردند که تأسـیس یک مهد کودک بود. برای تأسیس این مهد کودک نیاز به خرید وسایل بازی کـودکان بـود کـه پول اولیـه در اختیار مؤسـس آن نبود و بـا کمک صندوق مهرآفرینـان فعالیـت ایـن مهد کـودک کلید خـورد و چندین نفـر به صورت مستقیم در آن مشغول فعالیت هستند.

ویس محمدی ادامه می دهد: فردی برای تأسیس یک کارگاه جوشکاری نیاز به تسهیلات داشت که پس از دریافت تسهیلات و راه اندازی آن سه نفر دیگر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند. تسهیلاتی که برای راه اندازی و خرید وسـایل جوشـکاری به این کارگاه داده شـد 10 میلیون تومان بود و در ابتدا تصور می کردیم اگر این مبلغ بتواند یک نفر را شاغل کند به هدفمان رسیدیم اما با رونق این کارگاه طی مدت کوتاهی سه نفر دیگر مشغول به کار شدند.